ENERGIE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst. Bij het aangaan van de Overeenkomst zal een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden ter hand worden gesteld.
1.2 Indien op een of meer bepalingen van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan wegens nietigheid, of vernietiging daarvan, zal aan de desbetreffende bepaling of bepalingen een betekenis worden gehecht die zo dicht als mogelijk en toegestaan de oorspronkelijke strekking en bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling of bepalingen benadert, zodanig dat daarop dan wel een beroep kan worden gedaan.

2 ONDERHOUDEN, CONTROLEREN, VERVANGEN, VERPLAATSEN EN WEGNEMEN VAN DE LWWP EN AANSLUITING
2.1 De LWWP wordt uitsluitend door Leverancier aangelegd, onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst en weggenomen, een en ander na voorafgaande mededeling aan en zoveel als redelijkerwijs mogelijk in overleg met Verbruiker.
2.2 Het onderhoud en de controle van de LWWP geschiedt voor rekening van Leverancier.
2.3 Verbruiker verleent om niet de nodige medewerking aan het uitvoeren door Leverancier van werkzaamheden in het kader van of verband houdende met de Overeenkomst.

3 RECHTEN MET BETREKKING TOT DE WONING
3.1 Verbruiker zal Leverancier toestaan om in, aan, op, onder of boven de Woning en het Complex leidingen te leggen, aansluitingen tot stand te brengen of aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen te maken ten behoeve van de exploitatie van de LWWP en de LWWP in stand te houden, te onderhouden, uit te breiden, te wijzigen of weg te nemen.
3.2 Verbruiker zal geen handelingen verrichten waardoor de bedrijfsvoering van Leverancier kan worden belet of belemmerd dan wel waardoor de veilige ligging, het onderhoud of het herstel van de LWWP, in gevaar kan worden gebracht.

4 DE BINNENINSTALLATIE VAN VERBRUIKER
4.1 Leverancier is gerechtigd noodzakelijke technische voorwaarden te verbinden aan de levering van warmte en koude.
4.2 Verbruiker draagt er zorg voor dat de Binneninstallatie goed wordt onderhouden. Indien Verbruiker een lekkage in en/of gebreken aan de Binneninstallatie constateert, stelt Verbruiker Leverancier daarvan onverwijld in kennis. Verbruiker is verplicht bedoelde lekkage en gebreken voor zijn eigen rekening – en zo nodig onmiddellijk – te (doen) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van Leverancier op te volgen. Verbruiker is aansprakelijk voor schade die Leverancier lijdt als gevolg van schade aan de Binneninstallatie.
4.3 Verbruiker zal als goed huisvader omgaan met het Individuele deel LWWP. Indien Verbruiker een lekkage in en/of gebreken aan het Individuele deel LWWP constateert, stelt hij Leverancier onverwijld daarvan in kennis en is hij verplicht de eventuele aanwijzingen van Leverancier in dat verband op te volgen. Leverancier is verplicht bedoelde lekkage en gebreken die niet in eigendom zijn van Verbruiker voor zijn rekening binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) herstellen.
4.4 Op een daartoe strekkend verzoek van Leverancier is Verbruiker verplicht alle verlangde gegevens betreffende de Binneninstallatie aan Leverancier te verstrekken die van belang zijn om vast te stellen of deze voldoet aan de vereiste wettelijke vereisten.
4.5 Indien naar het oordeel van Leverancier redelijke twijfel bestaat of de Binneninstallatie voldoet aan de relevante wettelijke vereisten dan wel de kans bestaat dat de Binneninstallatie het ongestoord functioneren van de LWWP in gevaar brengt, toont Verbruiker aan dat zijn Binneninstallatie aan de relevante wettelijke voorwaarden voldoet, respectievelijk deze het ongestoord functioneren van de LWWP niet in gevaar brengt. Wanneer Verbruiker in gebreke blijft dit aan te tonen, is Leverancier bevoegd om de Binneninstallatie zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken. De kosten daarvan zijn voor Verbruiker.
4.6 Indien een Binneninstallatie naar het oordeel van Leverancier niet voldoet aan de relevante wettelijke vereisten of deze het ongestoord functioneren van de LWWP in gevaar brengt, is Verbruiker verplicht gebreken voor zijn rekening – en zo nodig onmiddellijk- te laten herstellen. Leverancier heeft echter geen verplichting na te gaan of aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan dan wel de kans bestaat dat de Binneninstallatie het ongestoord functioneren van de LWWP in gevaar brengt.

5 BEPALING OMVANG VAN DE LEVERING
5.1 Leverancier bepaalt op welke wijze de hoeveelheid geleverde warmte en koude wordt bepaald. Geschiedt deze bepaling door meting met behulp van de warmtemeter en watermeter die deel uitmaken van het Individuele deel LWWP, dan zijn de daardoor verkregen gegevens bindend.
5.2 Als regel wordt eenmaal per jaar de stand van het verbruik op basis van de warmtemeter en watermeter door Leverancier opgenomen. Verbruiker is gerechtigd daarbij aanwezig te zijn, tenzij de warmtemeter en watermeter op afstand worden uitgelezen door Leverancier. In het laatste geval informeert Leverancier Verbruiker desgevraagd op welk moment de warmtemeter en watermeter zijn uitgelezen. Leverancier kan echter van Verbruiker verlangen dat hij zelf de stand opneemt en deze stand op een door Leverancier te bepalen wijze en binnen een door Leverancier aangegeven termijn ter kennis van Leverancier brengt.
5.3 Indien Leverancier redelijkerwijs niet in staat is de stand van de warmtemeter en watermeter op te nemen of Verbruiker niet heeft voldaan aan het verlangen van Leverancier bedoeld in artikel 5.2, of indien bij het opnemen van de warmtemeter en watermeter dan wel bij het verwerken van de meterstanden een kennelijke fout is gemaakt, mag Leverancier de omvang van de geleverde hoeveelheid bepalen door de geleverde hoeveelheid warmte en koude in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van Leverancier staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:
a. de geleverde hoeveelheid in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar; of
b. de gemiddelde geleverde hoeveelheid in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak; of
c. een andere, na overleg met Verbruiker te bepalen, billijke maatstaf.
onverminderd het recht van Leverancier om de werkelijk geleverde hoeveelheid warmte en koude alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de warmtemeter en watermeter en deze in rekening te brengen.

6 BETALING
6.1 Alle bedragen die Verbruiker ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, brengt Leverancier hem door middel van een gespecificeerde maandelijkse nota in rekening, welke per e-mail aan Verbruiker wordt verzonden, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.2 Alle bedragen die Verbruiker ingevolge de Overeenkomst verschuldigd is, zullen worden verhoogd met alle belastingen, toeslagen en heffingen die Leverancier krachtens het bij of krachtens de wet gestelde verplicht is in rekening te brengen. Leverancier zal dergelijke verhogingen op de nota nader specificeren.
6.3 Conform de Overeenkomst is Verbruiker voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. Leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. Verbruiker kan Leverancier gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist Leverancier in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die ten minste eenmaal per jaar wordt opgemaakt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend.
6.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst en voor het overige tenminste éénmaal per jaar, brengt Leverancier de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan Verbruiker in rekening.
6.5 Betalingen door Verbruiker van de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen zullen geschieden door automatische incasso waartoe Verbruiker Leverancier, of een door Leverancier aangewezen bedrijf, zal machtigen door middel van een daartoe strekkende machtiging, waarvan intrekking niet eerder zal geschieden dan aan het einde van de Overeenkomst. Verbruiker zal al datgene doen of nalaten om Leverancier in staat te stellen effectief van de machtiging gebruik te kunnen maken.
6.6 Indien Verbruiker Leverancier niet machtigt middels automatische incasso betalingen uit te voeren, biedt Leverancier andere betalingswijzen. Voor een andere betalingswijze dan automatische incasso brengt Leverancier aan Verbruiker een aanvullende vergoeding in rekening ter dekking van de extra kosten.
6.7 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota.
6.8 Vorderingen ingevolge de Overeenkomst kunnen slechts met toestemming van Leverancier in gedeelten worden betaald.
6.9 Indien Verbruiker niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim.
6.10 Indien en zodra Verbruiker in verzuim is, is hij tevens rente verschuldigd wegens te late betaling gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van kosten die hij maakt in het kader van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van hetgeen Verbruiker hem verschuldigd is. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

7 VERPLICHTINGEN VERBRUIKER
7.1 Verbruiker is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Hij is onder andere verplicht aan Leverancier de noodzakelijke gegevens te verstrekken en Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn, waaronder:
a. door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in of op het in zijn Woning aanwezige Individuele deel LWWP respectievelijk de Binneninstallatie;
b. aan personen die van een door Leverancier uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, te allen tijde toegang te verlenen tot het Complex en zijn Woning, mede ten behoeve van de uitvoering van een bij of krachtens de wet op Leverancier rustende verplichting;
c. Leverancier tijdig op de hoogte te stellen van (email)adres, naam- en bankrekeningnummerwijzigingen.
7.2 Verbruiker dient aan personen, die namens Leverancier aanwezig zijn, toegang te verlenen tot het Complex en/ of zijn Woning van 07.00 tot 20.00 uur met uitzondering van zon- en feestdagen, en in geval van een dringende reden ook op zon- en feestdagen en buiten deze uren.
7.3 Verbruiker is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan de in het Complex en/ of de Woning aanwezige (gedeeltes van de) LWWP respectievelijk de Binneninstallatie, te voorkomen.
7.4 Indien Verbruiker toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in dit artikel bedoelde verplichting en als gevolg hiervan (mede) sprake is van niet door de warmtemeter en/ of watermeter geregistreerde levering, kan Leverancier betaling van feitelijke levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat het recht van Leverancier op (i) het geheel of gedeeltelijk wegnemen van het in een Woning aanwezige Individuele deel LWWP en (ii) het opschorten c.q. onderbreken van de levering onverlet.
7.5 Bij de nakoming van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten, mag Leverancier zich laten vertegenwoordigen door derden. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bedingen inzake de rechten van Leverancier zijn derdenbedingen als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen door Verbruiker niet worden herroepen.

8 VERBODSBEPALINGEN
8.1 Het is Verbruiker verboden:
a) door middel van de Binneninstallatie hinder of schade te veroorzaken voor Leverancier of derden met wie Leverancier contracteert;
b) door of vanwege Leverancier aangebrachte verzegelingen te verbreken of te doen verbreken;
c) handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de Levering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie te scheppen, waardoor het normaal functioneren van het in zijn Woning aanwezige Individuele deel LWWP respectievelijk de Binneninstallatiewordt verhinderd;
d) de LWWP respectievelijk de Binneninstallatie te gebruiken voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke;
e) water (direct of indirect) aan (i) de LWWP en/of (ii) de Binneninstallatie, indien de Binneninstallatie in open verbinding staat met de LWWP, te onttrekken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier;
f) (vloei-)stoffen toe te voegen (direct of indirect) aan het water van (i) de LWWP en/of (ii) de Binneninstallatie, indien de Binneninstallatie in open verbinding staat met de LWWP, zonder voorafgaande toestemming van Leverancier.
8.2 Het is Verbruiker verboden zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de levering anders dan ten behoeve van de eigen Woning te gebruiken. Leverancier kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden.
8.3 Indien wordt vastgesteld dat circulatiewater uit het systeem verloren is gegaan als gevolg van een gebrek aan de Binneninstallatie, zal, behoudens in geval van overmacht, de verloren gegane hoeveelheid water, evenals de daarin aanwezige warmte aan Verbruiker in rekening worden gebracht. Alle schade die Leverancier daarnaast mocht lijden zal door Verbruiker aan Leverancier worden vergoed.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Leverancier is, met inachtneming van het bepaalde in de overige leden van dit artikel, jegens Verbruiker uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van onderbreking van het transport of de levering van Warmte indien en voor zover:
a) de onderbreking het gevolg is van een aan Leverancier toerekenbare tekortkoming; en
b) het personenschade betreft als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden; en/of
c) het zaakschade betreft bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van een zaak; en/of
d) het noodzakelijke kosten betreffen ter voorkoming van zaakschade bij een onderbreking van meer dan 8 uur.
9.2 Van vergoeding is in alle gevallen uitgesloten schade aan zaken die door Verbruiker worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, schade als gevolg van het (tijdelijk) niet kunnen uitoefenen van een beroep of bedrijf of winstderving en de schade als gevolg van die winstderving.
9.3 Indien en voor zover Leverancier tegen Verbruiker in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade aan personen en/of zaken slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis voor alle Verbruikers van het Complex tezamen, met dien verstande dat de vergoeding van schade aan zaken, ongeacht de omvang van het totaal der schade, is beperkt tot ten hoogste EUR 10.000,00 per Verbruiker. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan EUR 10.000,00, is Leverancier niet gehouden meer schadevergoeding te betalen dan dit bedrag, waarbij met inachtneming van het eerder in dit lid genoemde maximum voor schade aan zaken van EUR 10.000,00 de aanspraken van Verbruikers naar evenredigheid zullen worden voldaan. Voor zaakschade geldt een drempelbedrag van EUR 65 voor Verbruiker, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed. Voor personenschade als gevolg van lichamelijk letsel of overlijden geldt geen drempelbedrag.
9.4 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) week na het ontstaan aan Leverancier te zijn gemeld, tenzij Verbruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9.5 Verbruiker is aansprakelijk voor alle schade aan enige door Leverancier ten behoeve van de LWWP in, aan, op, onder of boven het Complex en de Woning aangebrachte voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die Verbruiker niet kan worden toegerekend.
9.6 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in de Binneninstallatie van Verbruiker of als gevolg van enige handeling van Verbruiker.